Name Meanings Gender Origin
Vallari A Goddess Girl Hindi
Vandana Worship Girl Hindi
Varana River Girl Hindi
Varsha Rain Girl Hindi
Varuna Wife of the sea Girl Hindi
Vasant Spring Season Girl Hindi
Vasanti From Springtime Girl Hindi
Vashti beautiful Girl Persian
Veda Sacred knowledge Girl Hindi
Vilina Dedicated Girl Hindi
Vinay Modesty Girl Hindi
Vinaya Modest Girl Hindi
Virendra Brave noble person Girl Hindi